Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2012-2016 оны үндсэн үзүүлэлтүүдийн диаграмм

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 08. 14 цаг 42 минут
Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2012-2016 оны үндсэн үзүүлэлтүүдийн диаграммыг энэ холбоосыг дарж үзнэ уу
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөв байдал-2016 танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 28. 17 цаг 31 минут
Аймгийн хэмжээнд 2016 оны байдлаар 23322 өрхтэй, түүний 53.0 хувь нь аймгийн төвд, 47.0 хувь нь хөдөөд байгаа бөгөөд дунджаар нэг өрхөд 4.3 хүн ногдож байгаа нь улсын дундажаас 0.6 хүнээр илүү байна.Хүн амын дундаж наслалт уртсаж, 1000 хүнд ногдох төрөлт ихсэж, нас баралт өмнөх оноос 0.3 пунктээр буурсан байна.Хүн амын 52.4 хувийг хөдөлмөрийн насны хүн ам, 42.3 хувийг хүүхэд, 5.1 хувийг өндөр настан эзэлж байна.Ядуу өрхийн тоо өмнөх жилээс 3.8 хувиар нэмэгдэж нийт өрхийн 30.8 хувийг эзэлж, нийт ядуу өрхөд нэн ядуу өрхийн эзлэх жин 55.6 хувь болж өмнөх оныхоос 2.2 хувиар нэмэгдсэн байна. Эхийн эндэгдэл болон нялхасын эндэгдэл бол эрүүл мэндийн чанарын гол үзүүлэлт болдог.2016 онд эхийн эндэгдэл гараагүй бөгөөд харин нялхасын эндэгдэл 79 гарч өмнөх оноос 10 хүүхэд буюу 14.5 хувиар өссөн байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тоо 2014 онд 4461, 2015 онд 4551, 2016 онд 4564 хүн болж өмнөх оноос 0.3 хувиар нэмэгдэж, нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 52.1 хувийг эмэгтэйчүүд, 4.7 хувийг хүүхэд, 60.9 хувийг төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2017 оны 03 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 17. 17 цаг 16 минут
2017 оны гуравдугаар сарын байдлаар 695 эх амаржиж, амьд төрөлт 694 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 6 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 14 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 16 хүүхдээр буурсан байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 20 байна.Халдварт өвчнөөр 86 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 78.2 хувь буюу 309 хүнээр буурсан.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүд 1144 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 64 хүнээр буюу 5.3 хувиар багассан.Нийт ажилгүйчүүдийн 48.6 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.Ажилгүй иргэдийн 57.5 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 30.8 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна.Оны эхнээс 285 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 96 хүн зуучлагдаж ажилд орсон.Цагдаагийн газрын мэдээгээр эхний 3 сард 83 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 20.3 хувиар өссөн байна. Нийт гэмт хэргийн 50.6 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 30.1 хувийг хулгай, 13.3 хувийг бусад гэмт хэрэг эзэлж байна.Оны эхнээс 132 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 12.0 хувиар багассан байна. Гэмт хэргийн улмаас 38.5 сая төгрөгийн хохирол учруулсаны 43.1 хувийг төлүүлж барагдуулсан байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2017 оны 3 дугаар сарын байдлаар жилийн эцэстэй харьцуулахад 2.6 хувиар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 4.8 хувиар, өмнөх сартай харьцуулахад 1.4 хувиар өссөн байна.9427 толгой том мал хорогдсон нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 4275 толгой буюу 31.2 хувиар буурсан,оны эхний хээлтээгч малын 45.3 хувь төөллөж төл бойжилт 99.0 хувьтай, 375098 толгой төл бойжиж байгаа нь өмнөх мөн үеийнхээс 37715 толгой буюу 10.0 хувиар бага байна..Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 3011.7 сая.төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 15.5 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 15.6 хувиар тус тус өсч, төсвийн орлогын төлөвлөгөө өссөн дүнгээр 4.7 хувиар буюу 96.6 сая төгрөгөөр таслагдсан байна.Төсвийн нийт орлого өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 3.2 хувиар, 2015 оны мөн үеэс 13.9 хувиар тус тус багассан байна.Зээлийн өөрийн үлдэгдэл 112449.4 сая төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 5.8 хувиар өссөн байна.Хугацаа хэтэрсэн зээл 2526.1 сая төгрөг, чанаргүй зээл 1938.1 сая төгрөг болж, зээлийн өрийн үлдэгдэлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 1.7 хувь, хугацаа хэтэрсэн зээлийн эзлэх хувь 2.2 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

“Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх арга зүй” сэдэвт сургалтанд оролцлоо.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 17. 17 цаг 05 минут
Үндэсний статистикийн хорооноос Дэлхийн банкны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр орон нутгийн статистикийн болон хөгжлийн бодлого хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулан боловсруулсан “Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх гарын авлага”-ын хүрээнд Нийслэл, аймаг, дүүргийн статистикийн газар, хэлтсийн ахлах мэргэжилтнүүдэд зориулсан “Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх арга зүй” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 13, 14-нд зохион байгуулж үүнд оролцлоо.Уг сургалтын зорилго нь орон нутгийн статистикийн албадын ажилтнуудын статистикийн дүн шинжилгээ хийх чадавхийг бэхжүүлэх, тоон мэдээлэлтэй ажиллах, нэгтгэн дүгнэх, статистикийн арга хэрэгслийг ашиглах чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдлээ.Сургалтаар тоон мэдээлэл болон мэдээллийн чанар, эх олонлогоос түүвэр хийх, тоон мэдээлэлтэй ажиллах, тоон мэдээллийг нэгтгэн дүгнэх, хувьсагчийн утгын хэлбэлзлийг тооцох, хувьсагч хоорондын хамаарлын болон хугацааны цувааны шинжилгээ, статистик таамаглалыг шалгах, нийгэм эдийн засгийн байдлын талаар тодорхой сэдвийн хүрээнд шинжилгээ, танилцуулга бичих, судалгааны үр дүнг тайлагнах зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд боллоо.
Дэлгэрэнгүй

Наурыз баярын инфографик мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 23. 09 цаг 57 минут
Наурыз баярыг угтаж Үндэсний Статистикийн хорооны олон нийттэй харилцах хэлтэсээс бэлтгэсэн инфографик мэдээллээс иш татвал Монгол улсын нийт хүн амын 3.9 хувийг казах үндэстэн эзэлдэг бөгөөд 114506 хүн, үүнээс 57028 эрэгтэй, 57478 эмэгтэй хүн амьдарч байна, Баян-Өлгий аймагт нийт казах иргэдийн 75.5 хувь оршин суудаг, баруун бүсийн хүн амын 25.1 хувь нь казах иргэд бөгөөд, Ховд, Сэлэнгэ, Төв аймаг болон Улаанбаатар хотод ихэвчлэн төвлөрөн оршин суудаг.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2017 оны 02 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 15. 16 цаг 32 минут
2017 оны хоёрдугаар сарын байдлаар 433 эх амаржиж, амьд төрөлт 437 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 13 хүүхдээр бага байна.Нялхсын эндэгдэл 9 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 11 хүүхдээр буурсан байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 21 байна.Амбулаториор давхардсан тоогоор 62.1 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 5712 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Халдварт өвчнөөр 55 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 84.4 хувь буюу 297 хүнээр буурсан.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 2-р сард 1216 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 142 хүнээр буюу 13.2 хувиар өссөн байна.Нийт ажилгүйчүүдийн 45.7 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.Ажилгүй иргэдийн 53.5 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 26.9 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна.Оны эхнээс 83 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 64 хүн зуучлагдаж ажилд орсон байна.Эхний 2 сард 58 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 20.8 хувиар өссөн байна. Нийт гэмт хэргийн 43.1 хувийг бусдын бие махбодод гэмтэл учруулсан гэмт хэрэг, 37.9 хувийг хулгай, 12.1 хувийг бусад гэмт хэрэг эзэлж байна.Өргөн хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2017 оны 2 дугаар сарын байдлаар жилийн эцэстэй харьцуулахад 1.1 хувиар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2.8 хувиар өсч, 6975 толгой том мал зүй бусаар хорогдож, 1774.9 сая.төгрөгийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11.8 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 11.9 хувиар тус тус буурсан байна.Төсвийн орлогын төлөвлөгөө 15.9 хувиар тасалдсан байна.Төсвийн нийт орлого өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 20.9 хувиар нэмэгдэж, 2015 оны мөн үеэс 12.6 хувиар багассан байна.Зээлийн өөрийн үлдэгдэл 109735.2 сая төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 5.1 хувиар өссөн байна.Хугацаа хэтэрсэн зээл 2624.3 сая төгрөг, чанаргүй зээл 1917.7 сая төгрөг болж, зээлийн өрийн үлдэгдэлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 1.7 хувь, хугацаа хэтэрсэн зээлийн эзлэх хувь 2.4 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн төвийн Өлгий сумын Багийн Засаг дарга нарын нэгдсэн сургалт болов.

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 15. 09 цаг 51 минут
Өлгий сумын Засаг даргын Тамгын газраас санаачлан зохион байгуулсан шинээр сонгогдсон Багийн нийтийн хурлын дарга, Багийн Засаг дарга , Багийн нарийн бичгийн дарга нарын нэгдсэн сургалтанд оролцож Статистикийн тухай хуулийн Багийн Засаг дарга нарын нийтлэг болон бүрэн эрхийн талаар, Хүн ам өрхийн мэдээллийн онлайн сангийн ашиглалт, баяжилт, хүн амын ердийн хөдөлгөөнийг хэрхэн хийх, уламжлал болгон жил бүр явагддаг Жилийн эцсийн мал тооллогыг чанартай зохион байгуулж цахим сан үүсгэхэд анхаарах зарим асуудлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, сонирхсон асуултанд хариуллаа.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 12 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 13. 11 цаг 58 минут
2016 онд 2838 эх амаржиж, амьд төрөлт 2831 болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 61 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. Нялхсын эндэгдэл 79 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 10 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 28 байна.Халдварт өвчнөөр 619 хүн өвчилж өнгөрсөн оныхоос 0.8 хувиар нэмэгдсэн. Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 56.7 хувийг улаан бурхан өвчин эзэлж байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 1320 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 196 хүнээр буюу 17.4 хувиар нэмэгдсэн байна.Оны эхнээс 1061 хүний ажлын байрны захиалга ирсэнээс 940 хүн зуучлагдаж ажилд орсон байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр 281 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 0.7 хувиар нэмэгдсэн байна. Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2016 оны 12 дугаар сарын байдлаар жилийн эцэстэй харьцуулахад 1.8 хувиар, өмнөх сартай харьцуулахад 0.6 хувиар өссөн байна.2016 оны жилийн эцсийн байдлаар том малын зүй бус хорогдол 30853 толгой болж оны эхний малын 1.5 хувийг эзэлж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 25344 толгой буюу 5.6 дахин их байна. Нийт хорогдлын 51.9 хувийг ямаа, 33.3 хувийг хонь эзэлж байна.Оны эхний хээлтэгч малын 96.7 хувь нь төллөж төл бойжилт 97.8 хувьтай байна. Төллөсөн хээлтэгчийн 9.4 хувийг бод мал, 90.6 хувийг бог мал эзэлнэ. 789819 толгой төл бойжиж байгаа нь өнгөрсөн оноос 8790 толгой буюу 1.1 хувиар их буюу нэмэгдэж өссөн байна. Аймгийн хэмжээгээр 62650 тн хадлан бэлтгэсэн байна.Төсвийн орлогын төлөвлөгөө 111.1 хувиар биелэгдэж, төсвийн нийт орлого 2014 оныхоос 16.8 хувиар, 2015 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 24.1 хувиар тус тус өсч нэмэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН  ВЭБ САЙТ 

 

                ҮНИЙН  МЭДЭЭ
   /2017 оны 07 дүгээр сарын 19-ны байдлаар/

1 Гурил, I зэрэг кг 893
2 Хонины мах, кг 5333
3 Үхрийн ястай мах, кг 4666
4 Ямааны ястай мах, кг 4500
5 Элсэн чихэр, кг 2400
6 Цагаан будаа, кг 2500
7 Шингэн сүү, л 1266
8 Ноолуурын үнэ, 1 кг 54000
9 Бензин, АИ-80, 1 литр 1550
10 Бензин, АИ-92, 1 литр 1700
11 Дизель түлш,   1 литр 1650


 МЭДЭЭ, ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  ААНБ-1
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА  ААНБ-2


ПРОГРАММ ХАНГАМЖ МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

ХАӨМС ШИНЭ  
ТАТАХ

   ХАГАС ЖИЛ МАЛ ТООЛЛОГО   ТАТАХ

       МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ИНФОГРАФИК МЭДЭЭЛЭЛ-2017-1-Р УЛ
АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН
АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ТООЛЛОГО       
АЖ АХУЙН НЭГЖ-ТАТАН БУУГДСАН
      
          1.Суурин хүн амын тоо
               
100570
              2017 оны 6-р сарын байдлаар
              2.Төрсөн хүүхдийн тоо
                        
1447
                 2017 оны 6-р сарын байдлаар
          3.Нялхсын эндэгдэл
                   
20
             2017 оны 6-р сарын байдлаар
          4.Ажилгүйдлийн түвшин

                   4.6 (%)
                 2017 оны 6-р сарын байдлаар

         5.Шинээр бий болсон
               ажлын байр

                  305
            2017 оны 6-р сарын байдлаар
         6.Инфляци
                
3.5 (%)
           2017 оны 6-р сарын байдлаар  

        7.Гарсан гэмт хэргийн тоо

                 150

          2017 оны 6-р сарын байдлаар

        8.Төсвийн орлого

               4794.3

       2017 оны 6-р сарын байдлаар

ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 2017 ОН
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН 2015-2017 ОН
ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН-2014 ОН