Хагас жилийн малын түүвэр судалгааны хяналтаар ажиллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 12. 10 цаг 51 минут
Хагас жилийн малын түүвэр судалгаа болон сумдын статистикийн анхан шатны мэдээ, тайланг хянан шалгаж, зааварчилгаа өгөх, илэрсэн зөрчлийг арилгах үүднээс аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар болон статистикийн хэлтсийн даргын хамтран баталсан удирдамжийн дагуу тус хэлтсийн дарга, тухайн салбар хариуцсан мэргэжилтэн, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын мал зүйч М.Енгилик нар хяналтын тооллогоор Алтанцөгц, Баяннуур, Бугат, Буянт, Алтай сумуудад түүврээр сонгогдсон өрх, сумын статистикийн ажлыг хариуцсан мэргэжилтэн, багийн Засаг дарга нарын авсан мэдээ тайлан, тооллого судалгааг хянан ажиллаж, гарсан зөрчлүүдийг газар дээр нь арилгах арга хэмжээ авч ажиллаа.
Дэлгэрэнгүй

Нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн Инфографик мэдээлэл байршууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 17. 10 цаг 31 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2018 оны 4 дүгээр сарын үзүүлэлтүүдийн инфографик танилцуулга бүхий мэдээлэл хийж тархаасан.Инфографик мэдээлэлд Хүн ам, эрүүл мэнд, Хөдөлмөр, Хөдөө аж ахуй, Гэмт хэрэг, Аж үйлдвэр, Хэрэглээний үнэ, Төсвийн орлого, банкны салбар, Бизнес регистрийн сангийн үзүүлэлтүүдийг хамруулж, сүүлийн 5 жилийн хамгийн бага, хамгийн их өндөр үзүүлэлттэй оныг ялгаж харуулсан болно.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 15. 13 цаг 01 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны 4 дүгээр сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурлыг 2018 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн 12:00 цагт хэлтсийн мэргэжилтэн М.Дина хийлээ. Тус хуралд аймгийн "Саян" телевиз болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөллүүд оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 04 дүгээр сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 14. 17 цаг 02 минут
2018 оны 4 дүгээр сарын байдлаар 965 эх амаржиж, амьд төрөлт 973 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 31 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 22 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 4 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 23 байна.Амбулаториор давхардсан тоогоор 126.2 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 11423 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр 04 дүгээр сард 137 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 28 хэрэг буюу 25.7 хувиар өссөн байна. 4-р сарын байдлаар том малын зүй бус хорогдол 33204 толгой болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 21002 толгойгоор буюу 1.7 дахин өсч оны эхний малын 1.5 хувийг эзэлж байна.Оны эхний хээлтээгч малын 71.0 хувь төллөж төл бойжилт 91.6 хувьтай байна.Бог малын 75.6 хувь нь, бод малын 30.3 хувь нь төллөж 594549 толгой төл бойжиж байгаа нь өмнөх мөн үеийнхээс 104461 толгой буюу 17.6 хувиар бага байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2018 оны 04 дүгээр сарын байдлаар 2017 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 2.9 хувиар, 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад 5.3 хувиар, суурь он буюу 2015 онтой харьцуулахад 8.9 хувиар тус тус өссөн байна.2018 оны эхний 4-р сард аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 7.5 тэрбум төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 27.3 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 26.9 хувиар тус тус өссөн байна.Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 112.1 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 157.2 хувиар, хүн амын орлого 101.8 хувиар, татварын бус орлого 124.8 хувиар тус тус давж биелэгдсэн байна.Хөрөнгийн албан татвар 39.4 хувиар, бусад татвар, төлбөр, хураамж 25.2 хувиар, газрын төлбөр 12.2 хувиар тус тус тасалдсан байна.2017 онтой харьцуулахад төсвийн нийт орлого 124.7 хувиар өссөн.Төсвийн нийт орлогын 62.5 хувийг хүн амын орлого, 24.6 хувийг төвлөрсөн төсвийн орлого, 4.7 хувийг татварын бус орлого эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалингийн 2017 оны инфографик мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 09. 09 цаг 50 минут
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалингийн инфографик мэдээлэл 2017 он
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 13. 17 цаг 29 минут
2018 оны 3 дугаар сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулгыг төр, захиргааны удирдлага болон хэрэглэгчдэд танилцуулах үүднээс презентаци бэлтгэн аймгийн “Саян” болон "Дербес" телевизүүдтэй хамтран хэвлэлийн бага хурлыг хийлээ. Хэвлэлийн бага хурлыг хэлтсийн дарга Н.Ерлан 2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 15:00 цагт зохион байгуулсан ба мөн өдөр хэвлэл мэдээллийн төлөөлөл болох "Саян" "НАЗ" телевизүүдэд сарын танилцуулгын талаар ярилцлага өглөө.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2018 оны 03 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 12. 10 цаг 09 минут
3-р сарын байдлаар 695 эх амаржиж, амьд төрөлт 700 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 5 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 21 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 7 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Халдварт өвчнөөр 79 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 8.2 хувиар буюу 7 хүнээр буурсан байна.1000 хүнд ногдох төрөлт 6.8, нас баралт 1.4, ердийн цэвэр өсөлт 5.4 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт 0.1 пунктээр, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 0.2 пунктээр тус тус буурч, нас баралт ижил түвшинд байна.Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажилгүйчүүд 1063, түүний 57.0 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 30.2 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр 110 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 27 хэрэг буюу 32.5 хувиар өссөн байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2018 оны 03 дугаар сарын байдлаар 2017 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 2.2 хувиар, 2017 оны мөн үетэй харьцуулахад 5.0 хувиар, суурь он буюу 2015 онтой харьцуулахад 8.2 хувиар тус тус өссөн байна.19045 толгой том мал хорогдсон нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 9618 толгойгоор буюу 1.9 дахин өссөн байна.Оны эхний хээлтээгч малын 24.9 хувь төллөж төл бойжилт 24.4 хувьтай, 223166 толгой төл бойжиж байна.Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 114.0 хувиар, төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 186.1 хувиар тус тус давж биелэгдсэн байна.Аж үйлдвэрийн салбар 5,5 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн байна.Аймгийн монгол банкны салбарын мэдээгээр хугацаа хэтэрсэн зээл 4.3 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1.7 дахин өссөн байна, чанаргүй зээлийн хэмжээ 1.6 тэрбум төгрөг байна.
Дэлгэрэнгүй

"ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДВЭЭР ФОРУМ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 11. 17 цаг 08 минут
Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн санаачилгаар тус аймаг дахь Шүүхийн Тамгын газраас "Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилт: Шүүхийн практик, шүүхийн шийдвэрийн бодит биелэлт, ажилтан болон ажил олгогчийн хариуцлага”сэдэвт форумыг Ховд их сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургуульд 2018.04.09-ний өдөр зохион байгууллаа. Форумд төрийн захиргаа, үйлчилгээний байгууллагын удирдах албан тушаалтнууд, сэтгүүлч, хуульч, өмгөөлөгчид оролцсон бөгөөд статистикийн хэлтсийг тус хэлтсийн дарга Н.Ерлан төлөөлж оролцов. Уг форумыг зохион байгуулагчдаас Хөдөлмөрийн тухай, Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 2012-2017 оны шүүхийн практик судалгаанд үндэслэн танилцуулж, иргэдийн хөдөлмөрлөх эрхийг хангах үүднээс ажил олгогчийн шийдвэр, үйл ажиллагаа нь хууль дээдлэх зарчимд үндэслэгдэх, шүүхийн шийдвэрийн биелэлт, бодит биелэлт, үр нөлөөг шүүхийн статистик мэдээнд тулгуурлан танилцуулж, түүнчлэн ажил олгогчийн буруугаас ажилтан болон улс орон нутгийн төсөвт учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх хууль зүйн үндэслэлийн талаар, Хөдөлмөрийн тухай, Төрийн албаны тухай хуулийг зөрчсөн ажил олгогч эд хөрөнгийн /Иргэний хуулиар/, зөрчлийн /Зөрчлийн тухай хуулиар/, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхээс зайлсхийсэн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага /Эрүүгийн хуулиар/ хүлээх хууль зүйн зохицуулалтыг тайлбарлаж, танилцууллаа.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2018 оны 11-р сарын  28-ны байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/
Гурил, I зэрэг, кг 1082
Хонины мах, кг 5500
Үхрийн мах, кг 5000
Ямааны ястай мах, кг 5000
Элсэн чихэр, кг 2166
Цагаан будаа, кг 2500
Шингэн сүү, л 2366
Ноолуур, кг 82500
Бензин, А-80 1976
Бензин, А-92 2096
Дизелийн түлш 2246