ҮСХорооны дарга болон Аймгийн Засаг даргатай үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 28. 01 цаг 55 минут
Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэс нь 2018 оны үйл ажиллагаагаа Үндэсний Статистикийн Хорооны өмнө тайлагнан дүгнүүлж, 2019 онд хийж, хэрэгжүүлэх ажил, үйлчилгээг төлөвлөн хэлтсийн дарга Н.Ерлан ҮСХорооны дарга болон Аймгийн Засаг даргатай үр дүнгийн гэрээ байгуулав.
Дэлгэрэнгүй

Статистикийн салбарын удирдах ажилтны зөвөлгөөн боллоо

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 28. 01 цаг 46 минут
Зөвлөгөөний үеэр статистикийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хүрээнд холбогдох төрийн байгууллагуудтай хамтран албан ёсны захиргааны статистикийн мэдээлэл ямар төвшинд байгаа, цаашид юунд анхаарч, хэрхэн сайжруулах мөн 2020 оны хүн ам, орон сууцны тооллогын бэлтгэл ажил, мэдээллийн санг сайжруулах талаар илтгэл тавьж хэлэлцүүлэг өрнүүлж статистикийн мэдээлэл цуглуулдаг, тархаадаг мэдээллийн технологи өнөөдөр ямар төвшинд байгаа зэрэг сэдвүүдээр илтгэл тавьж ярилцлага өрнүүллээ.Зөвлөгөөнд 21 аймаг, нийслэл, дүүргийн удирдах албан тушаалтнууд болон ахлах мэргэжилтнүүд оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоолоо.

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 28. 01 цаг 35 минут
Монгол Улсын “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлд “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хэрэглээний доод хэмжээг үндэслэн Үндэсний Статистикийн хороо тодорхойлно” гэж заасны дагуу 2019 онд мөрдөх Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоолоо. Шинэчлэн тодорхойлсон амьжиргааны доод түвшинг өмнөх онд мөрдөж ирсэн амьжиргааны доод түвшинтэй харьцуулахад Улаанбаатар хотод 19.3(9.7%) мянган төгрөг, Зүүн бүсэд 13.6(7.8%) мянган төгрөг, Баруун бүсэд 12.8 (7.2%) мянган төгрөг, Хангайн бүсэд 11.7 (6.4%) мянган төгрөг, Төвийн бүсэд 11.6 (6.6%) мянган төгрөгөөр нэмэгдлээ. Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хөдөлмөрийн хөлс, нийгмийн даатгалын болон нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, халамжийн хэмжээг тогтоох, төрөөс иргэдэд эд, мөнгөний туслалцаа үзүүлэхэд жишиг үзүүлэлт болгон хэрэглэдэг. Хүн амын амьжиргааны доод түвшин нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 58.5-68.1 хувийг, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох бүрэн тэтгэврийн 66.8-77.8 хувийг, хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн 77.0-89.7 хувийг, ҮСХ-ны 2018 оны 3 дугаар улирлын цалингийн мэдээний сарын дундаж цалингийн 18.1-21.1 хувийг хангаж байна. Харин Нийгмийн халамжийн сангаас олгох халамжийн тэтгэврийн хэмжээнээс 20.7-40.6 хувиар илүү байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2018 оны 12 дугаар сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 18. 02 цаг 00 минут
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн нийт хүн амын тоо 103.1 мянга болж урьд оныхоос 1.5 мянга буюу 1.5 хувиар нэмэгдсэн байна.2913 эх амаржиж, амьд төрөлт 2919 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 70 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 52 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 14 хүүхдээр нэмэгдсэн байна. Халдварт өвчнөөр 313 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 5.7 хувиар буюу 19 хүнээр бага байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо жилийн эцсийн байдлаар 1050 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 157 хүнээр буюу 13.1 хувиар буурсан байна. Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2018 оны 12 дугаар сарын байдлаар 2017 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 6.9 хувиар, өнгөрсөн сартай харьцуулахад 0.4 хувиар тус тус өссөн байна.Жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр 2 сая 166 мянга 917 толгой мал тоологдсон өнгөрсөн оноос 59232 толгойгоор буурсан.Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт дамжуулан борлуулсан цахилгааныг оролцуулаад 29.2 тэрбум төгрөг болсон нь үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 28.7 хувиар, борлуулалтын хэмжээ 14.4 хувиар тус тус өссөн байна.Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 119.8 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 128.3 хувиар, хүн амын орлого 108.7 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 169.8 хувиар тус тус давж биелэгдсэн.Арилжааны банкууд 59.4 тэрбум төгрөгийн зузаатгал авч 51.9 тэрбум төгрөгийг монгол банкинд шилжүүлсэн байна.Зээлийн өөрийн үлдэгдэл 174.4 тэрбум төгрөг байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 31.3 хувиар өссөн байна.Хугацаа хэтэрсэн зээл 2.3 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 17.3 хувь өссөн, чанаргүй зээлийн хэмжээ 1.6 тэрбум төгрөг байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 10.4 хувиар багассан байна.
Дэлгэрэнгүй

МАЛ ТООЛЛОГЫН УРЬДЧИЛСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 31. 11 цаг 55 минут
Баян-Өлгий аймгийн 2018 оны мал тооллогын урьдчилсан дүн буюу мал сүргийн өсөлт, малчин өрх, малчидтай холбоотой дүн мэдээний талаар тус аймгийн 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 08:00 цагт болсон удирдах албан тушаалтнуудын шуурхай хуралдаанд статистикийн хэлтсийн дарга мэдээлэл хийв.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн 2018 оны жилийн эцсийн мал тооллогын урьдчилсан дүн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 31. 11 цаг 27 минут
Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2018 оны жилийн эцэст малын тоо 2166.9 мянган толгой мал тоологдож, өмнөх оныхоос 59.2 мянган толгойгоор буюу 2.7 хувиар буурсан байна. 2018 онд малын тоо 2 төрөл дээр өмнөх оныхоос өссөн үзүүлэлттэй байна. Үүнээс ямаа 93404 буюу 4.2 хувиар, үхэр155914 буюу 3.2 хувиар, хонь 979601 буюу 1,6 хувиар тус тус буурч, харин тэмээ 5649 буюу 7.0 хувиар, адуу 95349 буюу 2.1 хувиар тус тус өссөн байна. 2018 оны урьдчилсан тооллогоор нийт мал сүргийн дотор хонь 45.2 хувь, ямаа 42.9 хувь, үхэр 7.2 хувь, адуу 4.4 хувь, тэмээ 0.3 хувийг эзэлж байна. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд мал сүргийн бүтэц хэрхэн өөрчлөгдсөнийг авч үзэхэд, хониных 5.2 пункт, үхрийнх 1.8 пункт, адууных 0.5 пунктээр тус тус өсч, тэмээнийх 2008 оны түвшинд, харин ямааны эзлэх хувь 8.0 пунктээр буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 20. 03 цаг 05 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны 11 дүгээр сарын мэдээллийг 2018 оны 11 дугаар сарын 18-ны өдрийн 11:00 цагт аймгийн ЗДТГ-ын хурлын зааланд хэлтсийн мэргэжилтэн Ш.Манзелхан удирдаж ЗДТГ-ын хэлтэс агентлагын мэргэжилтэнүүд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлага, санхүүгийн ажилтануудад танилцуулав. 2018 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 2666 эх амаржиж, амьд төрөлт 2673 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 54 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 46 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 16 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 17 байна. Халдварт өвчнөөр 213 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 35.3 хувиар буюу 116 хүнээр бага байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 11-р сарын байдлаар 788 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 284 хүнээр буюу 26.5 хувиар буурсан байна. Нийт ажилгүйчүүдийн 36.5 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.Ажилгүй иргэдийн 47.9 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 10.5 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, ХАШАА, ХУДГИЙН 2017 ОНЫ ТООЛЛОГЫН ХЯНАЛТЫН КОМИСС ХУРАЛДЛАА

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 12. 02 цаг 10 минут
Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/918 дугаартай захирамжаар тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчилж, Засаг даргын орлогч Ш.Хавылаар ахлуулсан 11 гишүүнтэй комисс байгуулагдав.Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худаг, тэжээлийн тооллогын комисс 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр хуралдаж, 4 чиглэлд хяналтаар ажиллахаар болов. 1-р чиглэлд: ГХБХБГазрын дарга К.Болат, ХХАА-н газрын мэргэжилтэн н.Ерган, Статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Х.Бахыт нар Улаанхус, Цэнгэл, Цагааннуур, Ногооннуур сумуудад; 2-р чиглэлд: Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга М.Тауке, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Алдаберген нар Толбо, Дэлүүн, Булган сумуудад; 3-р чиглэл: ХХААГазрын дарга Б.Нургулан, Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Аленхан, Татварын хэлтсийн улсын ахлах байцаагч Ш.Ескендир нар Сагсай, Буянт, Алтай сумуудад; 4-р чиглэл: Статистикийн хэлтсийн дарга Н.Ерлан, ХХАА-н газрын Мал эмнэлгийн албаны дарга Б.Ерболат, Статистикийн хэлтсийн судлаач Н.Манаргүл нар Бугат, Алтанцөгц, Баяннуур сумуудад ажиллах төлөвлөгөө гаргаж батлав.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2019 оны 08-р сарын 21-ний байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1147
Хонины мах, кг 7000
Үхрийн мах, кг 7000
Ямааны ястай мах, кг 0
Элсэн чихэр, кг 2200
Цагаан будаа, кг 2500
Шингэн сүү, л 1600
Ноолуур, кг 71000
Бензин, А-80 1800
Бензин, А-92 1880
Дизелийн түлш 2190
Боодолтой өвс 0