Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 15. 06 цаг 25 минут
Баян-Өлгий аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2019 оны 2 дугаар сарын танилцуулгаар 2019 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр 10:00 цагт хэлтсийн дарга Н.Ерлан аймгийн радио, телевизүүдэд мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулга

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 15. 05 цаг 00 минут
2019 оны 02 дугаар сарын байдлаар 451 эх амаржиж, амьд төрөлт 453 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 7 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 12 болж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 2 хүүхдээр нэмэгдсэн байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 26 байна.Амбулаториор давхардсан тоогоор 59.9 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 5889 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна.Халдварт өвчнөөр 67 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 13.6 хувь буюу 8 хүнээр нэмэгдсэн байна.1000 хүнд ногдох төрөлт 4.4, нас баралт 0.9, ердийн цэвэр өсөлт 3.4 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт өмнөх сарын түвшинд, нас баралт 0.1 пунктээр өсч, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 0.1 пунктээр буурсан байна.Аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо жилийн эцсийн байдлаар 1011 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 14 хүнээр буюу 1.4 хувиар өссөн байна.Нийт ажилгүйчүүдийн 53.4 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.Ажилгүй иргэдийн 58.2 хувийг 15-34 насны залуучууд, үүний 40.9 хувийг дээд боловсролтой залуучууд эзэлж байна.Шинээр 114 ажлын байр бий болсон ба үүний 72 боловсруулах үйлдвэрлэл, 17 боловсролын салбарт бий болсон байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр жилийн хэмжээнд 78 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 39.3 хувиар өссөн байна.Нийт гарсан гэмт хэргийн 36 буюу 73.1 хувь нь илрээгүй хэрэг эзэлж байна. Оны эхнээс 257 хүн саатуулагдсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 78 хүнээр буюу 43.6 хувиар нэмэгдсэн байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2019 оны 2 дугаар сарын байдлаар 2018 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 1.0 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 5.6 хувиар тус тус өссөн байна.Том малын зүй бус хорогдол 22420 толгой болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 7329 толгой буюу 48.6 хувиар өссөн байна.Үүнээс Дэлүүн 5011, Баяннуур 3374, Цэнгэл 2892, Булган 2205, Улаанхус 1689, Сагсай 1297 толгой том мал хорогдсон нь одоогоор хамгийн их мал хорогдсон сумуудад орж байна.2962 толгой хээлтэгч мал хорогдсон нь нийт хорогдсон том малын 13,2 хувийг эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Удирдан ажилтаны зөвлөгөөн

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 14. 04 цаг 32 минут
2019 "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил" болгон зарласантай холбогдуулан шударга, ил тод, хариуцлагатай, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх, бүх шатны байгууллагын ажлын хариуцлага, сахилга, дэг журмыг чангатгах, Монгол улсын хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хамтран ажиллах чиглэл, талуудын харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тодорхой болгох, хүнд суртлыг багасгаж, иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээний чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх, зорилго бүхий удирдах ажилтны зөвлөгөөнд хэлтсийн дарга оролцож, аймгийн Засаг даргатай 2019 онд хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Онлайн сургалт

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 04. 07 цаг 16 минут
Үндэсний Статистикийн Хорооноос зохион байгуулсан Барилгын салбарын мэдээ тайлангийн маягт нөхөх аргачлал заавар, мэдээний программын талаарх онлайн сургалтад хэлтсийн дарга болон салбар хариуцсан мэргэжилтэн оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

Статистикийн улсын байцаагч нарын онлайн сургалт

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 27. 10 цаг 24 минут
Зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтны чадавхийг бэхжүүлэх нь" сургалтад Статистикийн улсын байцаагчид онлайнаар хамрагдлаа. Сургалтаар дотоод аудит, хяналт, үнэлгээний талаар мэдээлэл авахаас гадна, улсын байцаагчийн үйл ажиллагаа зохицуулагдаж буй эрх зүйн актууд, статистикийн мэдээ тайлан гаргах, шалгах, нэгтгэх процесст байцаагчийн үүрэг, анхан шатны нэгжээс цуглуулж буй мэдээлэлд гарч буй алдаа, цаашид анхаарах асуудлууд, нэгжийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авав.
Дэлгэрэнгүй

Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 25. 07 цаг 31 минут
Статистикийн хэлтсийн 2018 оны 12 сарын 31-ний өдрөөрх нэгтгэсэн санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг материаллаг зүйлсийн хувьд Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж, Сангийн сайдын баталсан бодлого, журам, зааврын дагуу үнэн, бодитой, шударга илэрхийлсэн тул зөрчилгүй санал дүгнэлт авлаа.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны тооллогын комиссын гишүүдийн өргөтгөсөн хурал, сургалт

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 22. 07 цаг 34 минут
Хүн ам орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын аймгийн комиссын өргөтгөсөн хурал болон сургалт 2019 оны 02 дугаар сарын 22 өдөр аймгийн ЗДТГазрын хурлын зааланд болов. Уг үйл ажиллагаанд Аймгийн Засаг даргын орлогч Ш.Хабыл үг хэлж, тус хурлыг удирдан явууллаа. Хүн ам, орон сууцны тооллогын улсын комиссын нарийн бичгийн дарга, Үндэсний статистикийн хорооны хүн ам, нийгмийн статистикийн газрын дарга А.Амарбал тооллогыг зохион байгуулах үйл ажиллагаа, зорилго, зорилтоо тодотгон мэдээлэл хийлээ. Тооллогын комиссын хуралд аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/300 тоот захирамжаар байгуулагдсан тооллогын комиссын гишүүд болох Ө.Хуралай, Х.Ербол, К.Бекжан, Нацагдорж, Т.Сайдолда, Естай, Д.Аманбек, Я.Сьезд, С.Айгүл, Ш.Марат, Статистикийн хэлтсийн дарга Н.Ерлан, мэргэжилтэн нар оролцож, комиссын гишүүдийн ирц 90.5 хувьтай байв. Хүн ам, орон сууцны тооллогын улсын комиссын нарийн бичгийн дарга, Үндэсний статистикийн хорооны хүн ам, нийгмийн статистикийн газрын дарга А.Амарбал нь Хүн ам орон сууцны 2020 оны тооллогын тухай болон эрх зүйн үндэслэл, тогтоол шийдвэр, удирдлага зохион байгуулалт, зорилго, зорилт, мэдээлэл цуглуулалт, хамрах хүрээ, тооллогын тов, арга аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг аймгийн тооллогын комиссын гишүүдэд хүргэв. 2019 оны 3 дугаар улиралд Байшин орон сууцны 2019 оны тооллого орон даяар явагдах талаар мэдээлж, анх удаа явагдах уг тооллогын онцлог, зорилго, зорилт, ач холбогдлын талаар аймгийн тооллогын комиссын гишүүд буюу ЗДТГазрын хэлтсийн дарга болон салбарын удирдлага, дарга нарт мэдээлэл өгч харилцан санал солилцон, сонирхсон асуултад хариулт өгөв. Тус өргөтгөсөн хурлын үеэр Баян-Өлгий аймгийн Хүн ам, орон сууцны тооллогын комиссын орлогч дарга, статистикийн хэлтсийн дарга Н.Ерлан Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогыг зохион байгуулж явуулах бэлтгэл ажлын талаар мэдээлэл өгч, цаашид тооллогын комисс хамтарч ажиллах, төрийн байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулахыг Баян-Өлгий аймгийн Хүн ам, орон сууцны тооллогын комиссын гишүүдэд танилцуулав. Хүн ам, орон сууцны тооллогын улсын комиссын нарийн бичгийн дарга, Үндэсний статистикийн хорооны хүн ам, нийгмийн статистикийн газрын дарга А.Амарбал нь орон нутгийн Дербес, Саян телевизүүдэд хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын тооллогын онцлог, зорилго, зорилт, ач холбогдлын талаар дэлгэрэнгүй ярилцлага өгөв.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 15. 12 цаг 30 минут
Баян-Өлгий аймгийн 2019 оны 1 дүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгыг хэлтсийн дарга Н.Ерлан аймгийн хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудад танилцууллаа.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2019 оны 10-р сарын 16-ны байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг

1113

Хонины мах, кг 6500
Үхрийн мах, кг 6750
Ямааны ястай мах, кг

0

Элсэн чихэр, кг 2233
Цагаан будаа, кг 2500
Шингэн сүү, л 2000
Ноолуур, кг 52500
Бензин, А-80 1840
Бензин, А-92 1880
Дизелийн түлш 2190
Боодолтой өвс 6250

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

  ХАӨМС