Баян-Өлгий аймгийн 2019 оны 8 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн танилцуулгын талаар мэдээлэл хийлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 16. 10 цаг 05 минут
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 2019 оны 8 дугаар сарын дүнг танилцуулахаар хэвлэлийн бага хурлыг 9 дүгээр сарын 13-ний өдрийн 14:30 цагт орон нутгийн Дербес телевизтэй хамтран зохион байгууллаа. Уг хэвлэлийн бага хурлаар бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд гарч буй өөрчлөлтийн талаарх мэдээллээр хэлтсийн дарга дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 8 дугаар сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 16. 03 цаг 01 минут
2019 оны эхний 8 сарын байдлаар 2033 эх амаржиж, амьд төрөлт 2039 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 51 буюу 2.1 хувиар нэмэгдсэн байна. Нялхсын эндэгдэл 43 болж, өмнөх оны мөн үеэс 5 буюу 13.2 хувиар нэмэгдсэн байна. 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 21.0 байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 259.0 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 19808 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Халдварт өвчнөөр 203 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 35 хүнээр буюу 20.8 хувиар өссөн байна. 1000 хүнд ногдох төрөлт 19.3, нас баралт 3.7, ердийн цэвэр өсөлт 15.6 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох нас баралт 0.4 пунктээр өсч, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 0.4 пунктээр буурсан байна. Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэний тоо 8-р сарын байдлаар 916 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 109 хүнээр буюу 10.6 хувиар буурсан байна. Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 51.7 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Цагдаагийн газрын мэдээгээр эхний 8 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд 218 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 5 хэрэгээр буюу 2.3 хувиар өссөн байна. Нийт гарсан гэмт хэргийн 73 буюу 33.5 хувийг одоо ажиллагаанд байгаа хэрэг бүртгэлийн хэрэг эзэлж байна. Өргөн хэрэглээний бараа, үйлчилгээний ерөнхий индекс 2018 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 5.1 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 6.7 хувиар, өмнөх сартай харьцуулахад 0.4 хувиар тус тус өссөн байна. Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 114.1 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 110.0 хувиар, хүн амын орлого 104.5 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 192.0 хувиар биелэгдэж, хөрөнгийн албан татвар 21.9 хувиар, бусад татвар, төлбөр хураамж 17.3 хувиар, газрын төлбөр 11.9 хувиар тус бүр тасалдсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүн, түүхий эд, шатахууны үнийн өөрчлөлт.

Нийтэлсэн: 2019 он 08 сар 23. 08 цаг 21 минут
Хэрэглээний үнийн индекс нь хэрэглэгчдийн худалдаж авсан бараа, үйлчилгээний нэр төрөл, чанар өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар өөрчлөгдөж буйг илэрхийлэх үзүүлэлт бөгөөд нэг өрхөөр бус нийт өрхөөр тооцогдсон үнийн дундаж өөрчлөлтийг харуулна. Хэрэглээний үнийн индексийг төрөөс санхүү, мөнгө, зээлийн бодлогыг боловсруулах, инфляцийн түвшинг тодорхойлох, хүн амын цалин, тэтгэвэр, тэтгэмж, бусад орлогын хэмжээг индексжүүлэхэд тооцооны гол үзүүлэлт болгон ашигладаг. Бидний ярьж хэвшсэн инфляц нь үнийн хэмжүүрийн зөвхөн нэг үзүүлэлт. Хэдий тийм боловч өрхийн эдийн засгийн тамир тэнхээг байнга шалгаж байдаг. Зөвхөн амьжиргаанд сорилт болоод зогсохгүй төсөв, мөнгөний бодлогод дарамт үүрүүлдэг. Инфляц өндөр байх нь таны орлого, мөнгө төдий чинээ үнэгүйдэж байна гэсэн үг. Ингэснээр иргэдийн амьдралын түвшин болон хадгаламжийн бодит үнэ цэн буурахад хүргэдэг.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, нэмэгдэл өртгийн тоцооны гүйцэтгэл гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 08 сар 21. 03 цаг 36 минут
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) нь улс орны эдийн засгийн үйл ажиллагааны цар хэмжээг харуулдаг макро эдийн засгийн чухал үзүүлэлт юм. ДНБ-ий үйлдвэрлэлийн аргын тооцоо нь эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар хийгддэг ба эдгээр эдийн засгийн салбарын үйл ажиллагаа нь ДНБ-д ямар хувь нэмэр оруулж байгааг харуулдаг. Мөн эдийн засгийн бодит өсөлтийг үнийн өсөлтийн нөлөөллийг арилгасан буюу зэрэгцүүлэх үнээр үнэлсэн ДНБ-ий өөрчлөлтөөр тодорхойлдог. 2018 онд хөдөө аж ахуйн салбарын нэмэгдэл өртөг өмнөх оныхоос 21.1 хувь, үйлдвэрлэлийн салбарынх 16.1 хувь, үйлчилгээний салбарынх 4.9 хувиар тус тус нэмэгдсэн байна.Хувийн хэвшилд бий болсон нэмэгдэл өртгийн ДНБ-д эзлэх хувь 2017 онд 76.5 хувь байсан бол 2018 онд 78.4 хувь болж 1.9 пунктээр нэмэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн 2019 оны 7 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн танилцуулгын талаар мэдээлэл хийлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 08 сар 16. 02 цаг 02 минут
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 2019 оны 7 дугаар сарын дүнг танилцуулахаар хэвлэлийн бага хурлыг 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн 11.30 цагт орон нутгийн олон нийтийн радио телевизтэй хамтран зохион байгууллаа. Уг хуралд бэлтгэсэн перезентацийн дагуу аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд гарч буй өөрчлөлтийн талаарх мэдээллээр хэлтсийн дарга дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 7-р сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 08 сар 13. 06 цаг 44 минут
2019 оны эхний 7 сарын байдлаар 1758 эх амаржиж, амьд төрөлт 1764 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 34 буюу 2.0 хувиар нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 39 болж, өмнөх оны мөн үеэс 4 буюу 11.4 хувиар нэмэгдсэн байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 22.0 байна.Амбулаториор давхардсан тоогоор 232.0 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 18062 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Халдварт өвчнөөр 182 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 31 хүнээр буюу 20.5 хувиар өссөн байна.1000 хүнд ногдох төрөлт 16.8, нас баралт 3.3, ердийн цэвэр өсөлт 13.5 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох нас баралт 0.4 пунктээр өсч, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 0.4 пунктээр буурсан байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэний тоо 7-р сарын байдлаар 916 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 123 хүнээр буюу 13.4 хувиар буурсан байна.Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 51.7 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Цагдаагийн газрын мэдээгээр эхний 7 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд 191 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 8 хэрэгээр буюу 4.0 хувиар буурсан байна.Нийт гарсан гэмт хэргийн 70 буюу 36.6 хувийг одоо ажиллагаанд байгаа хэрэг бүртгэлийн хэрэг эзэлж байна.Өргөн хэрэглээний бараа, үйлчилгээний ерөнхий индекс 2018 оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 4.1 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 6.1 хувиар, өмнөх сартай харьцуулахад 0.4 хувиар тус тус өссөн байна.Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 112.9 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 110.1 хувиар, хүн амын орлого 106.7 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 2.3 дахин биелэгдэж, хөрөнгийн албан татвар 21.7 хувиар, бусад татвар, төлбөр хураамж 15.8 хувиар, газрын төлбөр 9.1 хувиар тус бүр тасалдсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн "Өврийн дэвтэр 2018 он" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 08 сар 08. 03 цаг 43 минут
Баян-Өлгий аймгийн эдийн засаг нийгэм, ёс заншил өв уламжлал, алдар цуутай хүмүүсийн нэр, биеийн тамир, урлаг спорт, нутгийн бренд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, аялал жуулчлал, ядуурлын түвшин, дотоодын бүтээгдэхүүний цар хүрээ, аймгийн долоон гайхамшиг болох Цамбагарав уул, Бага ойгарын цагаан салаагийн хадны сүг зураг, Толбо нуур, Потанины мөсөн гол, Бага Түргэний хүрхрээ, Ёлтын сав газар, Алтай таван богдын байгалийн цогцолборт газар зэргийн товч танилцуулгыг багтаасан өврийн дэвтэр бэлтгэгдэж бэлэн болж гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн "Статистикийн эмхэтгэл-2018 он" ном бэлэн болсон.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 24. 02 цаг 33 минут
Баян-Өлгий аймгийн 2018 оны статистикийн эмхэтгэл 15 бүлэг, 82 хуудастайгаар бэлтгэгдэж гарлаа.Эдийн засаг нийгмийн бүхий л салбарын сүүлийн 5 жилийн статистикийн тоон үзүүлэлтүүдээс бүрдсэн уг эмхэтгэлийг боловсруулж бэлтгэн, хянан тохиож хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд нийлүүллээ.Энэ жилийн эмхэтгэлд Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хороо, Дэлхийн Банктай хамтран ядуурлын 2018 оны тооцооны үр дүнгийн хүснэгтүүдийг нэмж оруулсан болно.Хүн амын хэрэглээ ядуурлын шугамаас хэдэн хувиар доогуур байгааг илэрхийлдэг ядуурлын гүнзгийрэлт 2018 онд 7.2 хувь болж, 2016 оныхоос 0.5 пунктээр буурсан бол ядуучуудын тэгш бус байдлын зэргийг хэмждэг ядуурлын мэдрэмж 2.7 хувь болж, 2016 оныхоос 0.2 пунктээр буурсан байна.Ядуурлын шугам нь нэг хүнд хоногт шаардлагатай 2100 калорийн илчлэг бүхий хүнсний бүтээгдэхүүн болон наад захын хүнсний бус бусад бараа, үйлчилгээг худалдан авахад шаардагдах зардал юм.2018 оны нэг хүнд сард ногдох ядуурлын шугам 166'580 төгрөг байна.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2019 оны 09-р сарын 11-ний байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг

1133

 

Хонины мах, кг 6666
Үхрийн мах, кг 7000
Ямааны ястай мах, кг

0

 

Элсэн чихэр, кг 2200
Цагаан будаа, кг 2500
Шингэн сүү, л 1600
Ноолуур, кг 57500
Бензин, А-80 1800
Бензин, А-92 1880
Дизелийн түлш 2190
Боодолтой өвс 0