Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны 1-р сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 02 сар 14. 09 цаг 19 минут
2020 оны 1-р дүгээр сарын байдлаар 226 эх амаржиж, амьд төрөлт 229 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 2 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар багассан байна. Нялхсын эндэгдэл 9 болж, өмнөх оны түвшинд байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 39 байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 35.1 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 2.8 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Халдварт өвчнөөр 58 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 25 хүнээр буюу 75.7 хувиар өссөн байна.1000 хүнд ногдох төрөлт 2.2 , нас баралт 0.4, ердийн цэвэр өсөлт 1.8 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт ижил түвшинд, нас баралт 0.1 пунктээр буурч, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 0.1 пунктээр нэмэгдсэн байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэний тоо 1-р сарын байдлаар 719 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 445 хүнээр буюу 38.2 хувиар бага байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр 1-р сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд 60 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 14 хэрэгээр буюу 30.4 хувиар нэмэгдсэн байна. Нийт гарсан гэмт хэргийн 42 буюу 70 хувийг одоо ажиллагаанд байгаа хэрэг бүртгэлийн хэрэг эзэлж байна.Хэрэглээний бараа үйлчилгээний ерөнхий индекс 2020 оны 1-р сарын байдлаар 2019 оны 1-р сартай харьцуулахад 4.7 хувиар, өнгөрсөн сартай харьцуулахад 0.1 хувиар өссөн байна. Барааны бүлгээр 2019 оны 1-р сартай харьцуулахад хүнсний бараа, согтууруулах бус ундааны төрөл 3.1 хувиар, согтууруулах ундаа, тамхи, мансууруулах бодис 4.1 хувь, хувцас, бөс бараа, гутал 4.2 хувиар, гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн бараа 2.8 хувиар, эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ 2.9 хувиар,зочид буудал,нийтийн хоол,дотуур байрны үйлчилгээ 26.8 хувиар, бусад бараа, үйлчилгээ 2.2 хувиар, орон сууц, ус, цахилгаан, хийн болон бусад түлшний үнэ 6.7 хувиар, боловсролын үйлчилгээ 18.6 хувиар, тээвэр 0.3 хувиар тус бүр өссөн байна.Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 154.8 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 2.3 дахин, хүн амын орлого 149.3 хувиар, хөрөнгийн албан татвар 117.0 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 120.6 хувиар биелэгдэж, газрын төлбөр 9.9 хувиар,бусад татвар, төлбөр хураамж 16.5 хувиар тасалдсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2019 оны 12 дугаар сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 14. 09 цаг 08 минут
2019 оны жилийн эцэст 2971 эх амаржиж, амьд төрөлт 2990 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 71 хүүхдээр буюу 2.4 хувиар нэмэгдсэн байна.Нялхсын эндэгдэл 62 болж, өмнөх оны мөн үеэс 10 хүүхдээр буюу 19.2 хувиар нэмэгдсэн байна.1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 21 байна. Амбулаториор давхардсан тоогоор 389.8 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 28581 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Халдварт өвчнөөр 404 хүн өвчилсөн нь өнгөрсөн оныхоос 91 хүнээр буюу 29.0 хувиар өссөн байна.1000 хүнд ногдох төрөлт 28.2 , нас баралт 5.3, ердийн цэвэр өсөлт 22.9 болж, өмнөх оны мөн үеэс 1000 ногдох төрөлт 0.1 пунктээр, нас баралт 0.5 пунктээр өсч, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 0.3 пунктээр буурсан байна.Жилийн эцсийн урьдчилсан байдлаар хүн амын тоо 105 хүнээр буюу 0.1 хувиар нэмэгдэж, өрхийн тоо 38 өрхөөр буюу 0.2 хувиар буурсан байна.Сумдын засаг даргын тамгын газар болон аймгийн хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэний тоо 12-р сарын байдлаар 1325 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 275 хүнээр буюу 26.2 хувиар өссөн байна.Цагдаагийн газрын мэдээгээр жилийн эцсийн байдлаар аймгийн хэмжээнд 306 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 12 хэргээр буюу 3.8 хувиар буурсан байна.2019 оны жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр 2 сая 192 мянга 764 толгой мал тоологдсон нь өнгөрсөн оноос 25847 толгойгоор өссөн байна. Том малын зүй бус хорогдол 60425 толгой болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 10624 толгойгоор буурсан.Оны эхний хээлтэгч малын 94.9 хувь нь төллөж 809170 толгой төл бойжиж, төл бойжилт 93.2 хувьтай гарсан.Төсвийн нийт орлогын төлөвлөгөө 115.1 хувиар, үүнээс төвлөрсөн төсвийн татварын орлого 108.8 хувиар, хүн амын орлого 103.2 хувиар, хөрөнгийн албан татвар 104.2 хувиар, газрын төлбөр 102.1 хувиар, нийтлэг татварын бус орлого 2 дахин, байгалийн нөөц ашигласаны төлбөр 1.9 дахин биелэгдэж, бусад татвар, төлбөр хураамж 17.5 хувиар тасалдсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Тоологч, шалгагч нарын сургалт

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 10. 02 цаг 00 минут
Хүн ам орон сууцны 2020 оны улсын тооллогод ажиллах тоологч, шалгагч нарын сургалтыг 2020 оны 1 дүгээр сарын 04-06 ны өдрүүдэд аймгийн төвд Эмпати сургуулийн хурлын зааланд зохион байгуулж хийллээ.Сургалтанд 13 сум, нэг тосгонд ажиллах 103 тоологч, 29 шалгагчийг сонгон авч Үндэсний статистикийн хорооны Тооллогын товчооноос боловсруулан хүргүүлсэн сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага, сургалтын материалын дагуу сургалтыг зохион байгуулж, дадлага хийлгүүлэн, тестийн шалгалт авч үр дүнгээ дүгнэж, хэлтсийн мэргэжилтэн, судлаач, гэрээт ажилтануудыг оролцуулан 144 хүнийг хамруулсан.
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллогын урьдчилсан дүн

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 02. 08 цаг 45 минут
Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2019 оны жилийн эцэст малын тоо 2 сая 190 мянга 683 толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 23766 толгой буюу 1.1 хувиар өслөө. Урьдчилсан дүнгээр нийт мал сүргийн дотор § Хонь 45.4 хувь § Ямаа 42.5 хувь § Үхэр 7.2 хувь § Адуу 4.5 хувь § Тэмээ 0.3 хувийг тус тус эзэлж байна. Энэ оны мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр Цэнгэл сум 312.6 мянган толгой мал тоолуулж тэргүүлсэн бол, Ногооннуур сум 241.8 мянган толгой, Дэлүүн сум 228.9 мянган толгой мал тоолуулжээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 11 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 16. 03 цаг 12 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 11 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хэвлэлийн бага хурлаар Cтатистикийн хэлтсийн дарга Н.Ерлан 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 16:00 цагт орон нутгийн Дербес телевизүүдээр хэрэглэгчдэд хүргэлээ.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллого болон 2019 оны жилийн эцсийн Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллого"-ын талаар орон нутгийн телевизээр мэдээлэв.

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 06. 13 цаг 14 минут
Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын тухай ерөнхий ойлголтыг товч бөгөөд тодорхой хүргэх, тооллогод ард иргэдийг идэвхтэй оролцуулж, уг ажлыг чанарын өндөр түвшинд зохион байгуулахад иргэдийн оролцоог чухалчлан үздэг тооллого болохыг Дербес телевизээр дамжуулан Үндэсний Статистикийн Хорооны Хүн ам, нийгмийн статистикийн газрын дарга А.Амарбал мэдээлэл хүргэлээ. Мөн аймгийн статистикийн хэлтсийн дарга Н.Ерлан 2019 оны жилийн эцсийн мал тооллого 12 дугаар сарын 07-ны өдөр эхлэх гэж байгаатай холбогдуулан тус тооллогод мал, тэжээвэр амьтдын тоогоо үнэн бодитойгоор тоолуулан улсын ажилд ард иргэдийг идэвхтэй оролцохыг уриалж, дэлгэрэнгүй мэдээллийг орон нутгийн телевизээр дамжуулан танилцуулав.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН АЙМГИЙН КОМИССЫН ГИШҮҮД 2019 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 04-НИЙ ӨДӨР ХУРАЛДЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 06. 13 цаг 00 минут
Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын аймгийн комиссын гишүүдийн 3 дахь удаагийн хурлыг Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга нээж, удирдан явуулав. Хүн ам, орон сууцны тооллогын улсын комиссын нарийн бичгийн дарга А.Амарбал хуралд оролцогчдод тооллогын бэлтгэл ажлын үеэр хийгдэх ажлууд, ерөнхий зохион байгуулалт үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хийв. Аймгийн тооллогын комиссын орлогч дарга, Статистикийн хэлтсийн дарга Н.Ерлан хүн ам, орон сууцны тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг танилцуулан тооллогын гол эх үүсвэр болох хүн ам, өрхийн мэдээллийн санг сайжруулах, үлдсэн 34 хоногийн дотор хийгдэх ажлын шуурхай төлөвлөгөөг боловсруулан комиссын даргаар батлуулах, мөн төлөвлөгөөний дагуу аймгийн комиссын гишүүд болон холбогдох ажилтнууд бусад байгууллагуудтай уялдаа холбоотой ажиллаж тооллогын ажлыг чанартай зохион байгуулж явуулах талаарх саналаа илэрхийлэв. Аймгийн тооллогын комиссын дарга А.Гылымхан ээлжит тооллогын ажлыг нэгдүгээрт тавьж, комиссын гишүүд уг ажилд хариуцлагатай хандан аймгийн хэмжээний ажилд хүн бүхэн чармайлтаар гарган ажиллахыг үүрэг болгов. Хүн ам, орон сууцны ээлжит тооллого 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн өглөөний 08:00 цагаас 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн оройн 22 цаг хүртэл нийт 7 хоног үргэлжилнэ.
Дэлгэрэнгүй

НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 06. 12 цаг 50 минут
НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ БОЛЛОО “Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа”-ны үр дүнг танилцуулах семинарыг Баян-Өлгий аймагт Үндэсний Статистикийн Хорооноос 2019 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгууллаа. Судалгааны үр дүнг ҮСХ-ны Хүн ам, нийгмийн статистикийн газрын дарга А.Амарбал, тус газрын статистикч С.Тодгэрэл, Т.Алтанцэцэг, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн Хяналт, үнэлгээний мэргэжилтэн Д.Хүрэлмаа нар танилцуулав. Семинарт Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга А.Гылымхан, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Х.Тилеген, аймгийн ЗДТГ-ын газар, хэлтсийн мэргэжилтнүүд, сургууль, цэцэрлэг, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн байгууллагуудын төлөөлөл болох нийт 60 гаруй хүний бүрэлдэхүүн оролцов. Аймгийн хэмжээнд цаашид анхаарах асуудлуудыг нарийн танилцуулсан үр өгөөжтэй, чухал ач холбогдолтой сургалт болж өндөрлөө. Уг судалгаа нь улс, бүсийн үр дүнг илэрхийлэхүйц үр дүнг тооцдог. Харин 2018 онд зохион байгуулагдсан судалгаагаар зорилтод 6 аймаг, 2 дүүргийн хувьд үр дүнг тооцох бололцоотойгоор зохион байгуулснаараа онцлог болсон. Эдгээр зорилтот аймгийн нэг нь Баян-Өлгий байв.
Дэлгэрэнгүй

7 хоногийн үнийн мэдээ,  
 Өлгий хотод
/2020 оны 02-р сарын 12-ний байдлаар/
Нэр төрөл Үнэ /төг/  
Гурил, I зэрэг, кг 1073.3
Хонины мах, кг 6833.3
Үхрийн мах, кг 7166.6
Ямааны ястай мах, кг 6000
Элсэн чихэр, кг 2200
Цагаан будаа, кг 2500
Шингэн сүү, л 2000
Ноолуур, кг 69000
Бензин, А-80 1840
Бензин, А-92 1930
Дизелийн түлш 2290
Боодолтой өвс 6500

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

  ХАӨМС